> Manometry > Wzorcowe / kontrolne > wzorcowanie PCA ciśnienie Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie Wzorcowanie PCA manometry wskazówkowe kl.1,0 i 1,6

AP089 Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
KOK
Różnica ceny dla wariantu
Cena sprzedaży z rabatem
Cena netto (bez VAT)250,00 zł
Cena brutto (z VAT)307,50 zł
Podatek 57,50 zł
Cena / kg:
Sztuk w magazynie: 0


Usługa tylko przy zakupie manometru Wzorcowanie w terminie ok. 12-15dni roboczych
Opis produktu

Zlecamy wzorcowanie tylko przy zakupie nowych manometrów

Jeśli nie będzie dotatkowych uwag zlecamy wzorcowanie wg. opisu poniżej

 

Laboratorium wzorcujące: Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie  akredytacja PCA AP089
OUM Szczecin

Termin wykonania usługi to ok. 5-7 dni roboczych  

Wzorcowanie w 6 punktach 

Możliwości laboratorium to  -0,95BAR+1000BAR (-0,095MPa+100MPa)  

 

OUM Szczecin AP089 PCA logo 

   AKREDYTACJA AP089 PDF foto



ZAKRES AKREDYTACJI 
PDF pobierz

 

1. OGÓLNE

Świadectwo wzorcowania to dokument potwierdzający, że dany przyrząd spełnia określone wymagania metrologiczne.
Podczas wzorcowania porównuje się wyniki pomiarów badanego przyrządu względem wzorca. W laboratorium pomiarowym wytwarzane są sztucznie warunki zbliżone do tych, w których przyrząd będzie używany. Warunki te określa zlecający. Wyniki tych badań, pokazujące odchylenia od wskazań przyrządu wzorcowego, zamieszczone są na świadectwie wzorcowania. Wynik wzorcowania przyrządu uznaje się za prawidłowy, jeżeli błędy pomiaru nie przekraczają wartości podanych w specyfikacji technicznej przez producenta.
Procedura sprawdzenia na zgodność uwzględnia jedynie określenie błędów w ograniczonym zakresie. Sprawdzenie uwierzytelnia zgodność podstawowych parametrów przyrządu względem danych zawartych w instrukcji obsługi lub karcie katalogowej producenta.
2. KIEDY POTRZEBNE JEST ŚWIADECTWO WZORCOWANIA?
Posiadanie świadectwa wzorcowania przyrządu może być wymuszone przez systemy jakości, normy, przepisy prawne, wymogi bezpieczeństwa lub przepisy wewnętrzne. Nawet, gdy takiego wymogu nie mamy, warto pamiętać, że okresowe poddawanie wzorcowaniu przyrządów pomiarowych daje pewność, że uzyskiwane za pomocą przyrządu wskazania są wiarygodne.
Najczęściej świadectwo konieczne jest w takich instytucjach czy zakładach jak: apteki, szpitale, laboratoria, zakłady przemysłu spożywczego, instytuty pomiarowe.
3. WAŻNOŚĆ ŚWIADECTWA WZORCOWANIA
Laboratorium nie ma obowiązku i nie powinno określać terminu ważności świadectwa. Najczęściej przepisy wewnętrzne zleceniodawcy zawierają informację, jak często należy przyrządy poddawać wzorcowaniu. W praktyce przyjęło się, że wystarczające jest odnawianie wzorcowania w okresach rocznych. Wzorcowanie należy także przeprowadzać za każdym razem, jeśli pojawią się wątpliwości co do wiarygodności wskazań przyrządu.
Świadectwa można odnowić. W tym celu należy skontaktować się bezpośrednio z laboratorium  w celu ustalenia terminu i kosztu wzorcowania.( dane teleadresowe podane są na  świadectwie)

 

Każdy manometr może zostać zawzorcowany.

Manometr wzorcowy  to przyrząd, który został wywzorcowany i posiada świadectwo wzorcowania.

Przykładowo wywzorcowany manometr wraz świadectwem wzorcowania można uznać się za manometr  wzorcowy.

Przyrząd wzorcowy musi posiadać rozdzielczość wskazań i dokładność pomiaru nie gorszą niż przyrządy, które będą przy jego pomocy sprawdzane.

 

Świadectwo wzorcowania to dokument, który potwierdza, że przyrząd spełnia określone właściwości metrologiczne, a tym samym pomiary wykonywane za pomocą tego przyrządu można uznać za wiarygodne i rzetelne.

Świadectwo wzorcowania powinno być wystawione zgodnie z wzorem zalecanym przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA)

podanym na stronie internetowej: http://www.pca.gov.pl/

Świadectwo wzorcowania powinno zawierać najważniejsze informacje takie jak: przedmiot wzorcowania, zgłaszającego, użytkownika, metodę wzorcowania, warunki środowiskowe, deklarację spójności pomiarowej oraz wyniki.

 

Rola akredytacji , co to jest akredytacja?

Zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17000:2006 akredytacja jest to "atestacja przez stronę trzecią, dotycząca jednostki oceniającej zgodność, służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności".

Akredytację należy rozumieć jako formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę akredytującą kompetencji organizacji działających w obszarze oceny zgodności, czyli jednostek certyfikujących, inspekcyjnych lub laboratoriów do wykonywania określonych działań. Upoważnienie jednostki akredytującej jest zwykle uzyskiwane od rządu.

Akredytacja służy budowaniu i umacnianiu zaufania do wyników wzorcowań, badań i inspekcji, certyfikowanych wyrobów i usług, kwalifikacji certyfikowanych osób oraz certyfikowanych systemów zarządzania.

Zasady akredytacji ujęte są w międzynarodowych normach i wytycznych, w których określone są wymagania, zarówno dla jednostek akredytujących, jak i dla podlegających akredytacji jednostek oceniających zgodność. Uzyskanie akredytacji oznacza, że akredytowane podmioty zostały ocenione według tych norm i wytycznych.

Podstawa prawna

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

(Dz. U. poz. 542) .

Polskie Centrum Akredytacji posiada status państwowej osoby prawnej i jest nadzorowane przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącym się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93, Polskie Centrum Akredytacji zostało wskazane jako jedyna krajowa jednostka akredytująca w świetle ww. rozporządzenia.

Statut PCA  

Statut Polskiego Centrum Akredytacji określa Zarządzenie Ministra Rozwoju nr 39 z dn. 15 lipca 2016 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Centrum Akredytacji.

 

źródło wiedzy:

http://www.pca.gov.pl/