Zwiń/rozwiń

Luksomierz to miernik służący do dokładnego pomiaru wartości natężenia oświetlenia.

Pomiary oświetlenia

Możliwości percepcyjne, a przez to stan psychofizyczny człowieka zależą w bardzo dużym stopniu od środowiska, w jakim aktualnie przebywa.

Czynnikami wpływającymi na komfort psychiczny, a co za tym idzie zachowanie i możliwości, może być wszystko, co jest odbierane zmysłami: temperatura, poziom hałasu, odczucia zapachowe, ale przede wszystkim szeroko rozumiane bodźce świetlne.

Medycyna udowodniła, że przebywanie w miejscach o nienaturalnym dla człowieka oświetleniu może nie tylko przyspieszać powstawanie uczucia zmęczenia czy spowodować powstanie wad wzroku, ale również wpłynąć na powstanie szeregu innych chorób, pozornie niezwiązanych z wpływem światła na organizm ludzki.

Możliwość negatywnego wpływu oświetlenia na człowieka jest szczególnie istotna w sensie bezpieczeństwa oraz wydajności pracy.

Zasadniczo, odbiór bodźców świetlnych zależy od indywidualnych cech danego człowieka, niemniej jednak jest zbliżony dla różnych ludzi (podobnie, jak ma się to z innymi odbieranymi bodźcami, np. odczuwaniem ciepła bądź chłodu); dlatego też powstały odpowiednie przepisy regulujące wymagane wartości i rodzaje oświetlenia w miejscach przebywania i pracy ludzi.

Światło widzialne przez człowieka jest falą elektromagnetyczną o długości od ok. 380 do ok. 780nm (rys.1).

Czułość oka ludzkiego nie jest jednakowa w każdych warunkach; wynika to z budowy i rozmieszczenia receptorów wewnątrz oka oraz natury samego światła.

lux1

W warunkach światła dziennego oko jest najbardziej czułe na barwy zielone (rys. 2),

natomiast w nocy lub przy bardzo słabym oświetleniu czułość ta zmienia się w kierunku barw niebieskich

(stąd subiektywne odczucie, że w nocy wszystko jest szare - rys. 3)

lux2

Oko przystosowane do światła dziennego ma największą czułość dla fali o długości ok. 555nm, zaś oko przystosowane do ciemności dla fali ok. 507nm.

Adaptacja wzroku w zależności od oświetlenia następuje po jakimś czasie, dlatego podczas gwałtownej zmiany oświetlenia z dużego na słabe widzimy gorzej, i na odwrót – wejście z ciemności do oświetlonego pomieszczenia powoduje chwilowe „oślepienie”. Jednak podczas pomiarów oświetlenia wymaga się, aby charakterystyka przyrządu odpowiadała oku zaadaptowanemu do jasności. Krzywą widmową odpowiadającą takiej czułości nazywamy krzywą fotopową Vλ, jest ona przydatna do wyliczania wielkości fotometrycznych.

Ustalając kryteria doboru właściwości oświetlenia należy brać pod uwagę zarówno zalecenia Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej (CIE), określającą optymalne warunki dla oświetlenia pomieszczeń w zależności od sposobu ich wykorzystywania, jak i lokalne przepisy – w naszym wypadku Polskie Normy.

Polski Komitet Normalizacyjny stoi na stanowisku, iż nie można nakazywać, ani też zabraniać stosowania Polskich Norm, przy czym wycofanie normy nie oznacza jej unieważnienia i tym bardziej zakazu stosowania.

Dlatego też, prowadząc badania oświetlenia, oprócz aktualnej normy PN EN 12464-1 „Technika świetlna – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy wewnątrz pomieszczeń” można również posiłkować się przepisami zawartymi w normach PN 84/E-02033 „Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym” (gdzie zawarte są przepisy dotyczące najmniejszych wymaganych wartości natężenia oświetlenia typowych stanowisk pracy), oraz normach PN 71/E-02034 i PN 84/E-02035; przy czym należy zauważyć, że podawane wartości (również w normie aktualnej) odpowiadają minimalnym zaleceniom CIE. Niemniej, norma PN 84/E-02033 zalecała zwiększać wymagane wartości dla wszelkich sytuacji, kiedy błąd spowodowany złym postrzeganiem mógłby spowodować wypadek, lub większość pracowników stanowią osoby w wieku ponad 40 lat; albo zmniejszać te wartości, jeśli np. praca na danym miejscu ma charakter krótkotrwały.

Zalecenia CIE określają progowe wartości luminancji dla optymalnych warunków spostrzegania, ponieważ zaś łatwiej jest mierzyć wartości natężenia oświetlenia, wymogi podawane są właśnie dla tej wielkości.

Dodatkowo, podaje się również zalecaną równomierność natężenia oświetlenia w polu widzenia, czyli jak może być eksponowane miejsce, gdzie znajduje się przedmiot pracy.

Nadmierna nierównomierność oświetlenia (np. nieosłonięte źródła światła w polu widzenia) może powodować olśnienie, które może zmniejszyć zdolność rozpoznawania detali lub powodować odczucie niewygody.

Równomierność natężenia oświetlenia powinna być również zachowana w czasie, ze względu na określony czas adaptacji oka do zmian.

Dlatego istotny jest poziom tętnienia, a co za tym idzie, migotania światła.

Barwa światła jest kolejnym czynnikiem, który ma istotny wpływ na samopoczucie osób przebywających w pomieszczeniu.

Najoptymalniejsze oświetlenie to takie, którego skład widmowy jest najbardziej zbliżony do światła dziennego.

Źródła światła dzieli się wg temperatury barwowej na światło ciepłe, białe oraz chłodne.

Zaleca się, aby przy mniejszych natężeniach oświetlenia (do 300-500 lx) stosować źródła światła o barwie ciepłej.

Temperaturę barwową można określić na podstawie wskaźnika oddawania barw (Ra), który odzwierciedla różnicę barw przedmiotu oświetlonego światłem naturalnym oraz badanym.

Źródła o względnie dużym współczynniku Ra to np. zwykłe żarówki.

W większości pomieszczeń produkcyjnych można stosować świetlówki o wskaźniku powyżej 70.

Źródła o wskaźniku poniżej 70 (lampy rtęciowe, sodowe) stosuje się wszędzie tam, gdzie rozróżnianie barw ma drugorzędne znaczenie (oświetlenie korytarzy, magazynów itp.).

Pomiary parametrów pozwalających na ocenę warunków oświetlenia powinny być wykonywane przy odbiorze nowych urządzeń oświetleniowych, podczas modernizacji istniejących, lub okresowo co 5 lat. Zaleca się prowadzenie badań nie rzadziej niż co 2 lata.

Ponieważ pomiary wykonywane są na określonych powierzchniach, należy wykonać szkice z zaznaczonymi obszarami, rozmieszczeniem źródeł światła, stanowiskami pracy, wysokościami pomieszczeń itp. Wykonywanie szkiców może być znacznie uproszczone przy zastosowaniu programu komputerowego Sonel Schematic; wydruki będą mogły być załączone do sporządzonych protokołów.

Pomiary urządzeń oświetleniowych w pomieszczeniach powinno wykonywać się przy braku oświetlenia zewnętrznego – przy całkowicie zasłoniętych oknach, a jeśli jest to niemożliwe, w nocy. Sylwetka pomiarowca nie może mieć wpływu na wyniki, dlatego osoba wykonująca pomiary powinna mieć ciemne ubranie, zaś podczas pomiarów ustawiać się jak najdalej od punktu wykonywania pomiarów.

Dlatego też optymalnym miernikiem jest przyrząd, który ma możliwość jak najdalszego oddalenia czujnika.

Rozwiązanie takie zastosowane jest m. in. w luksomierzu LXP-1 produkcji Sonel S.A.  

Pomiary powinny być wykonywane w płaszczyźnie zadania (np. powierzchnia biurka), umieszczając czujnik bezpośrednio na płaszczyźnie pod kątem, pod jakim jest ona umieszczona. Jeśli jako źródła światła zastosowane są lampy wyładowcze, powinny być włączone przynajmniej pół godziny przed pomiarem.

Lampy wyładowcze nie mogą być nowe, powinny pracować co najmniej 100 godzin przed pomiarami (dla żarówek i oświetlenia halogenowego jest to tylko godzina, zaś pomiary można wykonywać od razu po załączeniu oświetlenia).

Ponieważ norma PN-EN 12464-1 określa jedynie zakres procedur weryfikacyjnych, przy ustalaniu szczegółów pomiaru można posiłkować się wycofanymi normami PN-84/E-02033 oraz PN-84/E04040.03.

W pomieszczeniach z konkretnymi stanowiskami pracy punkty pomiarowe ustala się bezpośrednio na każdym stanowisku (przeważnie 4-9 punktów).

W pomieszczeniach małych pomiary wykonuje się co 1m (można nanieść na szkic siatkę pomocniczą).

Dla większych pomieszczeń przydatne będzie zastosowanie wzoru z normy PN-84/E-02033, pozwalającego wyliczyć minimalną ilość punktów pomiarowych dla danego pomieszczenia, w zależności od wymiarów oraz wysokości zawieszenia źródeł światła.

Na podstawie pomiarów można wyliczyć równomierność oświetlenia dla danego miejsca (płaszczyzny roboczej, ciągu komunikacyjnego).

Dla pomiaru oświetlenia wnętrz światłem dziennym należy przeprowadzić pomiary, które pozwolą określić współczynnik światła dziennego. W tym celu, posługując się dwoma luksomierzami, wykonujemy pomiary jednocześnie na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń oświetlonych przez okna lub świetliki (ułatwieniem będzie tu zegar czasu rzeczywistego zastosowany w luksomierzach, np. w modelu LXP-1).

Z kolei podczas pomiarów oświetlenia awaryjnego mamy do czynienia z bardzo małymi wartościami natężenia oświetlenia, użyty przyrząd musi mieć możliwość mierzenia takich wartości (od 0,1lx). Podobnie w strefach wysokiego ryzyka, gdzie konieczne jest sprawdzenie równomierności natężenia oświetlenia z bardzo dużą rozdzielczością.

Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń do pomiarów natężenia oświetlenia, od bardzo prostych do takich, które posiadają dużo więcej możliwości niż jest to wymagane. Dobierając przyrząd należy zwrócić uwagę przede wszystkim na posiadanie przez przyrząd świadectwa wzorcowania, gdyż ogniwo fotoelektryczne będące czujnikiem starzeje się w czasie, dlatego powinno być poddawane okresowej kontroli metrologicznej. Zdecydowanie lepszym wyborem będzie przyrząd z zastosowanym ogniwem krzemowym, które wymaga wzorcowania co 2 lata (ogniwa selenowe – co pół roku). Należy zwrócić uwagę również na dokładność przyrządu, oraz na jego charakterystykę czułości widmowej Vλ – musi być dopasowana do wymogów krzywej CIE (rys. 4).

Czujnik musi mieć korekcję na ukośne padanie światła (charakterystyka cosinus).

lux3

 

Wyników 1 - 12 z 12

mierniki natężenia oświetlenia (luksomierze)

Luksomierz model 383

Sztuk w magazynie: 5
Większa ilość: dostawa ok. 5dni roboczych

Zakres: 0-199 kLx Rozdzielczość: 1Lx

Różnica ceny dla wariantu
Cena po rabacie
Cena netto (bez VAT)190,00 zł
Cena brutto (z VAT)233,70 zł
Kwota podatku: 43,70 zł
Cena / kg:

Luksomierz model 383S

Sztuk w magazynie: 0
Termin dostawy zwykle ok. 2-3 dni robocze

Zakres: 0-199 kLx Rozdzielczość: 1Lx

Różnica ceny dla wariantu
Cena po rabacie
Cena netto (bez VAT)250,00 zł
Cena brutto (z VAT)307,50 zł
Kwota podatku: 57,50 zł
Cena / kg:

TM-202 luksomierz Tenmars

Sztuk w magazynie: 0
Termin dostawy zwykle ok. 2-3 dni robocze
Zakres pomiarowy 0,01-200klx

0,01lux - 200 000 lux

Różnica ceny dla wariantu
Cena po rabacie
Cena netto (bez VAT)450,00 zł
Cena brutto (z VAT)553,50 zł
Kwota podatku: 103,50 zł
Cena / kg:
Przed dodaniem produktu do koszyka wybierz opcje:

TM-203 luksomierz Tenmars

Sztuk w magazynie: 0
Termin dostawy zwykle ok. 2-3 dni robocze
Zakres pomiarowy 0,01-200klx

0,01lux - 200 000 lux Logger 7000 pomiarów

Różnica ceny dla wariantu
Cena po rabacie
Cena netto (bez VAT)750,00 zł
Cena brutto (z VAT)922,50 zł
Kwota podatku: 172,50 zł
Cena / kg:

TM-209 luksomierz Tenmars

Sztuk w magazynie: 0
Termin dostawy zwykle ok. 2-3 dni robocze
Zakres pomiarowy 0,01-400klx

0,01lux - 400 000 lux również pomiar białych diod LED

Różnica ceny dla wariantu
Cena po rabacie
Cena netto (bez VAT)750,00 zł
Cena brutto (z VAT)922,50 zł
Kwota podatku: 172,50 zł
Cena / kg:
Przed dodaniem produktu do koszyka wybierz opcje:

TM-209M luksomierz Tenmars

Sztuk w magazynie: 0
Termin dostawy: e-mail
Zakres pomiarowy 0,01-400klx

0,01lux - 400 000 lux również pomiar białych i kolorowych ...

Różnica ceny dla wariantu
Cena po rabacie
Cena netto (bez VAT)900,00 zł
Cena brutto (z VAT)1107,00 zł
Kwota podatku: 207,00 zł
Cena / kg:

Wzorcowanie luksomierzy - Anmar

Sztuk w magazynie: 0
Zlecamy wzorcowanie tylko przy zakupie nowego luksomierza Tenmars

Dla modeli: TM202 , TM203 , TM209 , TM209M

Różnica ceny dla wariantu
Cena po rabacie
Cena netto (bez VAT)400,00 zł
Cena brutto (z VAT)492,00 zł
Kwota podatku: 92,00 zł
Cena / kg:

LXP-2 luksomierz Sonel + cert. kalibracji

Sztuk w magazynie: 0
Termin dostawy zwykle ok. 5 dni roboczych

Zakres: 0-19,99 kLx Rozdzielczość: 0,1Lx

Różnica ceny dla wariantu
Cena po rabacie
Cena netto (bez VAT)1290,00 zł
Cena brutto (z VAT)1586,70 zł
Kwota podatku: 296,70 zł
Cena / kg:

FOTON-3 Sonel WAPROFOTON3

Sztuk w magazynie: 0
Termin dostawy ok. 5 dni roboczych

Oprogramowanie Luksomierzy Sonel

Różnica ceny dla wariantu
Cena po rabacie
Cena netto (bez VAT)530,00 zł
Cena brutto (z VAT)651,90 zł
Kwota podatku: 121,90 zł
Cena / kg:

LXP-10A luksomierz Sonel + cert. kalibracji

Sztuk w magazynie: 0
Termin dostawy zwykle ok. 5 dni roboczych

Zakres: 0-399,9kLx Rozdzielczość: 0,001Lx

Różnica ceny dla wariantu
Cena po rabacie
Cena netto (bez VAT)3410,00 zł
Cena brutto (z VAT)4194,30 zł
Kwota podatku: 784,30 zł
Cena / kg:

LXP-10B luksomierz Sonel + cert. kalibracji

Sztuk w magazynie: 0
Termin dostawy zwykle ok. 5 dni roboczych

Zakres: 0-399,9kLx Rozdzielczość: 0,01Lx

Różnica ceny dla wariantu
Cena po rabacie
Cena netto (bez VAT)2265,00 zł
Cena brutto (z VAT)2785,95 zł
Kwota podatku: 520,95 zł
Cena / kg:

OR1 odbiornik interfejs USB

Sztuk w magazynie: 0
Termin dostawy ok. 5 dni roboczych

Transmisja danych łączem radiowym

Różnica ceny dla wariantu
Cena po rabacie
Cena netto (bez VAT)220,00 zł
Cena brutto (z VAT)270,60 zł
Kwota podatku: 50,60 zł
Cena / kg: